Products

BM703 적산전력량계

5ce68d3ee24cc88b5aea68a84b4e51bc_1627872138_33.png 


CHECK !!

GSP BM703는 배터리의 전압, 전류 및 용량을 테스트하여 사용자가 배터리 상태를 간편하게 확인할 수 있도록 돕는 고정밀 전류 배터리 용량 테스터(일명 전력량계)입니다.  GSP BM703는 메모리 기능, 저전압 용량 알람 기능을 가지고 있으며 모바일 기기,

휴대용 장비, 전기 자전거, 전동스쿠터, 전동 청소차 장비, UPS 장치 등에 사용 가능합니다.사용 범위

GSP BM703는 리튬이온, 리튬인산철, 납축전지, 니켈 수소배터리 제품 10V ~ 120V 제품 사용 전압에 사용 가능한 제품입니다.


 

5ce68d3ee24cc88b5aea68a84b4e51bc_1627893908_737.png

 

 

 Parameter

Min 

 Type

 Max

Unit 

 Working Voltage

8.0 

 50.0

80.0

 V

 Working dissipation

 

10.0

12.0

  mA

 Standby dissipation

 

 0.5

 0.8

 mA

 Sleep dissipation

 

 50

 60

 uA

 Voltage accuracy

 

 ±1.0

 

 %

 Current accuracy

 

 ±1.0

 

  %

 Capacity accuracy

 

 ±1.0

 

 %

 Backlight on current(50A)

 30

40.0 

 60

mA 

 Backlight on current(>50A)

80

 30.0

 120

 mA

 Preset capacity value

 0.1

 

 9999.9

 Ah

 Current of 50A sampler

 0.0

 50.0

 75.0

 A

 Current of 100A sampler

 0.0

 100.0

 150.0

 A

 Current of 350A sampler

 0.0

 350.0

500.0 

 A

Current of 500A sampler 

 0.0

500.0 

 750.0

 A

 Temperature range

0

20

 35

 Weight

20

 g

 Size(L X W X H)

66  X  40  X 13   

 mm

 L : length /  W : Width / H : height     

이 상품에 대해 문의해주세요.

이름
연락처 - -
메일
내용