Products

적산전력량계 BM715

5ce68d3ee24cc88b5aea68a84b4e51bc_1627872820_9732.png 

CHECK !!

BM715는 배터리의 전압, 전류 및 용량을 테스트하여 사용자가 배터리 상태를 간편하게 확인할 수 있도록 돕는 고정밀 전류 배터리 용량 테스터(일명 전력량계)입니다. 사용범위

작동 전압이 8V ~ 80V인 리튬이온, 리튬인산철, 납산배터리 및 니켈수소 배터리에 적합합니다.


5ce68d3ee24cc88b5aea68a84b4e51bc_1627892681_4299.png

 

 Parameter

Min 

 Type

 Max

Unit 

 Working Voltage

8.0 

 50.0

80.0

 V

 Working dissipation

 

10.0

12.0

  mA

 Standby dissipation

 

 0.5

 0.8

 mA

 Sleep dissipation

 

 50

 60

 uA

 Voltage accuracy

 

 ±1.0

 

 %

 Current accuracy

 

 ±1.0

 

  %

 Capacity accuracy

 

 ±1.0

 

 %

 Backlight on current(50A)

 30

40.0 

 60

mA 

 Backlight on current(>50A)

80

 30.0

 120

 mA

 Preset capacity value

 0.1

 

 9999.9

 Ah

 Current of 50A sampler

 0.0

 50.0

 75.0

 A

 Current of 100A sampler

 0.0

 100.0

 150.0

 A

 Current of 350A sampler

 0.0

 350.0

500.0 

 A

 Temperature range

0

20

 35

 Weight

20

 g

 Size(L X W X H)

66  X  40  X 13   

 mm

 L : length /  W : Width / H : height     

이 상품에 대해 문의해주세요.

이름
연락처 - -
메일
내용